Свържете се с нас.
Политика на гаранцията

Политика на гаранцията

1.  Гарантираният период на непрекъсната и безвъзвратна експлоатация на всяка единица от стоките е една година; от датата на пускане в експлоатация.


2. Гаранцията е валидна само ако стоките се използват от квалифициран персонал и ако ползвателят извършва рутинна поддръжка своевременно и  спазва указанията и стандартите, определени от продавача.


3.  Гаранцията не обхваща компоненти и монтажни възли, които подлежат на повишено износване.


4. В случай че купувачът се сблъска с дефекти по време на гаранционния период, продавачът незабавно, след получаване на писмени претенции от купувача, отстранява, на своя собствена цена, посочените по-горе дефекти чрез замяна на дефектна част от стоките.


5. Надолу по продавача& задимения 39; при поискване замесените части се връщат; към продавача. Разходи за доставка и други разходи, свързани с връщането или замяната на дефектни компоненти в купувача& CONCO3539; с държава, територия на транзит и в оферента& задимения;39; Държавата се изплаща от продавача.


6. Срокът на гаранцията, посочен в настоящата клауза, се прилага и за нови части, доставени за замяна на 


7. Срокът на гаранцията, посочен в настоящата клауза, се прилага и за нови части, доставени за замяна на дефектни компоненти. Началната дата на гаранционния период за горепосочените части е датата на тяхната доставка.


8. Ако продавачът не успее да отстрани дефектите в рамките на един (1) месец от купувача& c2539; по искане на купувача може да отстрани посочените по-горе дефекти на продавача& CONCO3539; с цена. В този случай продавачът заплаща редовни разходи за заменена част.


9. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било разходи и вреди, възникнали от купувача в резултат на периода на спиране на стоките, свързани с ремонта или посещението на продавача.Ё39; технически персонал, причинен от неправилно използване на стоките. Продавачът не възстановява или не обезщетява купувача за преки или непреки вреди на имущество или персонал, дължащи се на неизправности, причинени от неправилно използване или наличие на доставените стоки.